Legislatie Menu

Life Natura 2000 RNP Romsilva
Acte Legislative

 

Legea nr.46/2008 – Codul silvic, cu modificările ulterioare (MO – 238/27 martie 2008).

HG 229/2009 – Hotărâre privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare.

OUG nr.59/2000, privind statutul personalului silvic.

OM 904/2010 pentru aprobarea Procedurii privind constituirea şi autorizarea ocoalelor silvice şi atribuţiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare şi funcţionare, precum şi conţinutul Registrului naţional al administartorilor de păduri şi al ocoalelor silvice.

HG nr.333 din 21 aprilie 2005 pentru reorganizarea direcţiilor teritorila de regim silvic şi de vânătoare în inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare (MO nr.354 din 26 aprilie 2005)

HG nr.1206 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea HG 33/2005, pentru reorganizarea direcţiilor de regim silvic şi de vânătoare în inspectorate de regim silvic şi de vânătoare.

 

FOND FORESTIER

OM nr. 583/15.09.2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea sistemului informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase (SUMAL) şi obligaţiile operatorilor economici legate de acesta.

OUG nr.85/08.11.2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegataţiei forestiere din păduri şi din afara acestora.

OM nr.1650/31.10.2000 privind aprobarea Normelor tehnice privind alegerea şi aplicarea tratamentelor

OM nr.1649/31.10.2000 prvind aprobarea Normelor tehnice pentru îngrijirea şi conducerea arboretelor

OM nr. 1651/31.10.2000 privind aprobarea Normelor tehnice privind evaluarea volumului de lemn destinat comercializării

OM nr. 1798/19.11.2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu

OM nr. 504/20.07.2006 privind modificarea şi completarea normelor tehnice silvice pentru amenajarea pădurilor aprobate prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 1672 din 07.11.2000.

OM nr. 1306/20.12.2005 privind aprobarea Procedurii de aprobare, modificare, anulare şi casare a actelor de punere în valoare pentru produsele lemnoase provenite din fondul forestier, altul decât cel proprietate publică a statului, precum şi din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier.

OM nr. 223/07.04.2008 şi nr. 1330/30.04.2008 privind numirea Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru exploatări forestiere, aprobarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru exploatări forestiere şi a Criteriilor de atestare a operatorilor economici în activitatea de exploatare forestieră.

OM nr. 616/23.08.2004 privind aprobarea Normei tehnice pentru punerea în valoare şi exploatarea exemplarelor de cireş din arboretele de amestec.

HG nr. 996/27.08.2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund.

 

AMENAJAREA PĂDURILOR ŞI CADASTRU FORESTIER

Legea nr.13/2007 – Legea energiei electrice.

Legea nr. 107/1996 – Legea apelor.

Legea nr.85/2003 – Legea minelor.

Legea nr. 351/2004 – Legea gazelor.

Legea nr.238/2004 – Legea petrolului.

Legea nr.33/1994 – Legea privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.

Legea nr.210/2010 – privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice.

Legea nr.255/2010 – privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică

Legea nr.526/2003 – pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a tursimului „Schi în România”.

Legea nr.7/1996 – Legea cadastrului.

OUG 195/2005 – privind protecţia mediului.

OUG 164/2008 – pentru modificarea şi completarea OUG 195/2005.

OG 43/1997 – privind regimul drumurilor.

OG 58/1998 – actualizări privind desfăşurarea activităţii de turism în România.

HG 1076/2004 – privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.

HG 930/2004 – aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonei de protecţie sanitară şi hidrologică.

HG 525/1996 – privind aprobarea regulamentului general de urbanism

HG 443/2006 – privind promovarea producţiei de eenrgie electrică din surse regenerabile de energie.

HG 53/2011 – privind aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea Legii 255/2011.

HG 445/2009 – privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

HG 1705/2006 – privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

OM 504/2006 – privind modificarea şi completarea normelor tehnice de amenajarea pădurilor.

Ordin 196/2006 al ANRM – aprobare Norme şi prescripţii tehnice actualizate privind zonele de protecţie şi siguranţă a sistemului naţional de transport ţiţei, gazolină, condens şi etan.

Decret 237/1978 – pentru stabilirea normativelor privind sistematizarea, amplasarea, construire şi repararea liniilor electrice care trec prin păduri şi prin terenuri agricole. Norme tehnice privind amenajarea pădurilor.

Norme tehnice NTE 003/04/00 – Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1000 V, aprobate prin Ordinul 32/2004 al preşedintelui ANRE. Decizii ale Curţii Constituţionale referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a unor articole din legile fondului funciar: Decizia 602/20.05.2008; Decizia 603/20.05.2008; Decizia 605/28.04.2009; Decizia 652/28.04.2009.

OM 1898/2010 pentru aprobarea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva.

 

FOND FUNCIAR ŞI PĂDURI PRIVATE

 

Legea nr.18/1991 – legea fondului funciar.

Legea nr.169/1997 – pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991.

Legea nr.1/2000 – pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997.

Legea nr.1/2000 – pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997.

Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente.

Legea nr.321/2005 – privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetăţenii străini şi apatrizi, precum şi de către persoanele juridice străine.

Legea nr.261/2008 – privind modificarea şi completarea art.29 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi a celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997.

HG 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor.

HG 1546/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice pruivind modul de stabilire a valorii terenurilor arabile şi a celor forestiere, sursele financiare şi modalităţile de plată către fosţii proprietari.

Legea 213/1998- privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.

Legea nr.374/2006 – privind suspendarea serviciului public cu specific ssilvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin (1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea şi completarea legii fondului funciar nr. 18/1991.

HG 861/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare şi control la sumelor anuale destinate gestionării durabile a fondului forestier proprietate publică şi privată a unităţilor administrativ-teritoriale şi pentru aprobare Procedurii de realizare a serviciilor silvice şi de efectuare a controalelor de fond.

HG 118/2010 pentru aprobarea Metodologiei de achiziţionare prin cumpărare, schimb sau donaţie de către stat, prin Regia naţională a Pădurilor – Romsilva şi ceilalţi administratori, a terenurilor ce pot fi incluse în fondul forestier proprietate publică a statului.

OM 367/2010 pentru aprobarea valorii concesiunii, modului de calcul şi a moduluin de plată a redevenţei obţinute din concesionarea terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, precum şi a modelului de contract de concesiune.

OM 454/2006 privind aprobarea Metodologiei de decontare a cheltuielilor prevăzute la art.35 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997, cu modificările şi completările ulterioare.

Legea nr.407/2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic.

Legea nr.486/OG/81/2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea crescătoriilor şi funcţionarea crescătoriilor de vânat şi a complexurilor de vânătoare.

 

PAZA ŞI PROTECŢIA PĂDURII

 

HG 1076/2009 – pentru aprobarea Regulamentului de pază a fondului forestier.

HG 996/2008 – pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund.

Legea 171/2010 – privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice.

OM 883/2011 – pentru aprobarea Listei preţurilor de referinţă pentru anul 2011, folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 4 alin (7) din HG nr. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund.

OM 1346/2011 – pentru aprobarea Regulamentului privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori.

OUG 85/2006 – privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora.

OM 454/2003 – privind aprobarea Normelor tehnice pentru protecţia pădurilor şi a indrumătorilor privind aplicarea normelor tehnice

title Filter     Elemente pe pagină   
Nr. Titlu articol Accesări
1 Activitati permise/interzise in functie de zonarea interna 19285
 

SUS